Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Mood Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ye ait olan www.moodivation.net alan adlı internet sitesine (Bundan böyle kısa “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve “Moodivaiton” mobil uygulamasını (Bundan böyle kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır.) kullanmadan önce lütfen işbu Kullanım Koşulları metnini dikkatle okuyunuz ve Kullanım Koşulları’nın içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız İnternet Sitesi ve/veya mobil uygulamayı kullanmayanız.

İşbu Kullanım Koşulları dokümanında İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama birlikte “Platform” olarak anılacaktır. İşbu Kullanıcı Koşulları, Platform’da yer alan diğer açıklama, politika ve kurallar ile ayrılmaz bir bütündür.

 1. Taraflar ve Konu
  • İşbu Kullanım Koşulları, Platform’u ziyaret ederek çalışan bağlılıkların ölçülmesi, ölçümlerin raporlanması, anketler yapılması ve çalışanların geri bildirimde bulunulması amacıyla Platform’u kullanmak isteyen herkes için geçerlidir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız Platform’a üye olmayınız ve/veya Platform’u ziyaret etmeyiniz.
  • Platform’un sahibi, “Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:62 A Ümraniye / İstanbul” adresinde yerleşik olan Mood Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’dir. Platform üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır.
  • İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar Şirket tarafından her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, Platform’da yayımlandığı tarihten itibaren Platform’u ziyaret eden veya kullanan herkes için geçerli olacaktır. Kullanım Koşulları ile Kullanıcı, Platform’da belirtilen her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmektedir.
  • İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Platform’dan ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
 2. Tanımlar

Şirket: Mood Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’dir.

İnternet Sitesi: Tüm hakları Şirket’e ait olan, www.moodivation.net alan adlı internet sitesidir.

Mobil Uygulama: Tüm hakları Şirket’e ait olan “Moodivation” isimli mobil uygulamadır.

Platform: İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ifadelerinin bütünüdür.

Üye: Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak Platform üzerinde, hesap oluşturan gerçek kişilerin tamamdır.

Ziyaretçi: Platform’u Üye olmaksızın ziyaret eden kişilerdir.

Kullanıcı: Ziyaretçi ve Üyeler’in tamamadır.

Hizmetler: Platform üzerinden sunulan hizmetlerin tamamını ifade eder. Bu kapsamda, Platform üzerinden, çalışan bağlılıkların ölçülmesi, ölçümlerin raporlanması, anketler yapılması ve çalışanların geri bildirimde bulunması Hizmetler’i sağlanmaktadır.

Mücbir Sebep: Kullanım Koşulları’nın yürürlüğe girdiği tarihte öngörülmesi mümkün olmayan ve Tarafların dahli olmaksızın gelişen ve Tarafların yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile altyapı sorunları, telekomünikasyon şebekelerindeki arızalar, elektrik kesintileri, salgın hastalıklar veya beklenmedik hallerin tamamını ifade eder. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Şirket, Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’in Kullanıcı’nın herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır.

Taraflar: Kulanım Koşulları’nın tarafı olan Kullanıcı ve Şirket’i ifade eder.

Anonimleştirme: Şirket ile paylaşılan bilgiler yasal olarak zorunlu hallerin var olması, Şirket’in haklarının korunmasının gerekli olması ve/veya Platform üzerinden hukuka aykırı bir faaliyette bulunulması halleri dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

 1. Genel Hükümler
  • Şirket, Platform’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Platform’da yayımlandığı tarihten itibaren Platform’u ziyaret eden veya kullanan herkes için geçerli olacaktır. İşbu Kullanım Koşulları Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
  • Şirket tarafından sunulan Hizmetler’in değiştirilmesi, bu Hizmetler’e yeni hizmetler eklenmesi, bu Hizmetler’in kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece Şirket inisiyatifindedir. Şirket, bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.
  • Şirket, Platform’da dilediği zaman, Kullanıcılar’a herhangi bir öncül bildirimde bulunmaksızın iyileştirme çalışmaları veya sair güncellemeler yapabilir. Kullanıcı, yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak sağlanamayabileceğini kabul eder.
  • Platform’un tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket tarafından oluşturulan tüm içerik ile markalar ve logolar Şirket’e aittir. Kullanıcı, Şirket’in fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarına tabi ürünlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
  • Kullanıcı, Platform’da yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, içeriklerin ve ara yüzün Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içerik Şirket’in öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecek ve bu taktirde Şirket’in tüm zararı Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
  • Platform’un kullanımından her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Platform’u kullanan Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya Kullanım Koşulları ve yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talebe ilişkin olarak, Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları’nda veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
  • Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içerikleri elde etmek maksadıyla veri tabanından yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kişilerin, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında “bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma” eylemini gerçekleştirmeleri sebebiyle yürürlükteki mevzuat uyarınca cezalandırılmaları amacıyla Şirket tarafından bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulabilir.
  • Kullanıcı, Platform üzerinden Şirket ile bağlantısı olmayan ve aynı zamanda Şirket’in kontrolünde de olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere bağlantı (link) verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür bağlantıların, yöneltildiği internet sitesini veya işletmecisini her ne şekilde olursa olsun desteklemek amacı içermediğini veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  • Kullanıcı, Şirket’in Platform üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  • Kullanıcı, 18 yaşını doldurduğunu ve Kullanım Koşulları’nı akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.
  • Şirket, kişisel verileri ve müşteri bilgilerini gizli tutmak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde muhafaza etmek için gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
  • İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.